Ιστορία

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 24ης Νοεμβρίου 1957 ὁ Ἱερομόναχος Παντελεήμων Κοντογιάννης, ἔχοντας ἀνὰ χεῖρας μίαν ἀποσκευὴν περιέχουσα τὰ ἱερὰ ἄμφιά του καὶ τὰ ἱερατικὰ σκεύη, ἀφικνεῖται εἰς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν τῆς Μόνς. Εἶναι ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος ἱερεύς, ὅστις ἐγκατεστάθη εἰς τὴν πόλιν ταύτην.
Ἐκ τοῦ μηδενὸς ἀρχίζει νὰ ὀργανώνῃ τὴν πρώτην εἰς Μόνς Ἐνορίαν, ἥτις ἐπεκτείνετο ἀπὸ τὴν Tournai ἕως τὴν Trazegnies – Anderlues, ἔνθεν ἀρχίζει ἡ Ἐνορία τῆς πόλεως Charleroi.
Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων Ἀθηναγόρας ἀνέθεσεν εἰς τὸν μόλις ἀφιχθέντα ἱερομόναχον καθήκοντα ἐφημερίου τῆς Μόνς. Ὡς πρῶτος τόπος λατρείας ἐχρησιμοποιήθη ἕν ἀφιερωμένον εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν παράπηγμα εἰς Tertre, ἔνθα ἐκκλησιάζοντο καὶ Ρῶσσοι. Εἰς αὐτὴν τὴν περιοχὴν παρέμεινεν ἡ Ἐνορία περίπου ἕως τὸ 1964. Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1964 καὶ 1970 ἡ ἕδρα αὐτῆς μετεφέρθη εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως καὶ συγκεκριμένως εἴς τινα ἐπὶ τῆς Rue des Passages κειμένην αἴθουσαν σχολεῖου φέρουσαν τὴν ὀνομασίαν «Ecole Libre».
Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου 1970 παρεχωρήθη – διὰ ἑννενήκοντα ἐννέα ἔτη – ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τὸ ἐπὶ τῆς Rue des Soeurs Noires 2 παρεκκλήσιον, εἰς ὅ στεγάζεται ἄχρι τοῦ νῦν ὁ Ἱερὸς Ναὸς, ὅστις τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, καὶ οὐχὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος ἐπῆλθεν κατόπιν εὐρεῖας συζητήσεως διεξαχθείσης μεταξὺ τῶν ἐνοριτῶν, οἵτινες ἀπεδέχθησαν αὐτὴν ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ὁμόρου ἐνορίας τοῦ Σαρλερουὰ ἐτιμᾶτο εἰς τὴν αὐτὴν Ἁγίαν. Ἠκολούθησαν αἱ ἀπαραίτητοι ἐργασίαι διὰ τὴν διαμόρφωσίν του εἰς ὀρθόδοξον ναόν.

Κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν, καθ’ ἥν ἐπροσεφέρθη «εὐλογίας χάριν» εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου ἀπότμημα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἔκτοτε ἀνελλιπῶς μετέφερεν αὐτὸ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μόνς διὰ προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, τὸ ὁποῖον τιμώντας τὸν λαοφιλῆ Ἅγιον συνέρρεεν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τοῦ Βελγίου. Ἀντικρὺ τοῦ Ναοῦ εὑρίσκεται ἡ αἴθουσα, ἥν μισθώνει ἠ Ἐνορία ὡς πνευματικὸν αὐτῆς κέντρον. Ἐν ἔτει 2007 διεξήχθησαν μεγάλαι ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 50ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς εἰς Μὸνς Ἐνορίας.

Διακονήσαντες ιερείς:

• Αρχιμανδρίτης Παντελεήμον Κοντογιάννης, μετέπειτα Μητροπολίτης Βελγίου.
• Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Διακοσταυριανός
• Πρεσβύτερος Εμμανουήλ Μαΐλης
• Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Γεωργαλής
• Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σαββόπουλος
• Πρεσβύτερος Δημήτριος Σανταμούρης
• Πρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας
• Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Παπαγεωργίου (έως της σήμερον)